Návrh na kandidáta do orgánů družstva

K navrhování kandidátů:

návrh na kandidáta do představenstva a kontrolní komise může podat představenstvo, kontrolní komise, samospráva nebo člen družstva. Návrh musí obsahovat:

-        jméno a příjmení navrhovatele,

-        jméno a příjmení navrhovaného kandidáta,

-        věk, bydliště, povolání,

-        orgán, do kterého je navrhován,

-        stručné zdůvodnění návrhu,

-        podpis navrhovatele,

-        písemný souhlas navrhovaného člena s kandidaturou, písemný souhlas se zveřejněním jeho osobních údajů v souvislosti s volbou a čestné prohlášení, že splňuje podmínky dle čl. 3 volebního řádu.

Návrhy na kandidáty je možné podávat jen do 30 kalendářních dnů před konáním shromáždění delegátů, na kterém proběhnou volby. Lhůta pro podání návrhu je zachována, jestliže návrh byl poslední den lhůty podán na poštu.

Formulář „návrh na kandidáta“ a „čestné prohlášení“ je k dispozici zde anebo si jej můžete vyzvednout na sekretariátě předsedkyně družstva.

  

 

 Návrh na kandidáta včetně čestného prohlášení  .

Načítám, čekejte prosím...