Ostatní komise

Seznam komisí představenstva družstva MÍR, SBD a jejich členů


EKONOMICKÁ KOMISE
předseda komise: Ing. František Konvička, členové komise: Ing. Pavel Bartoš, František Zourek, Ing. Antonín Žejdl, Marie Hložková
Stručný obsah činnosti komise:
Projednává vývoj ekonomické situace družstva, samospráv a zejména správní složky družstva. Předkládá představenstvu družstva návrh hospodářského plánu správní složky, včetně plánovaného růstu mzdových prostředků (závazného ukazatele), jak v oblasti nákladů, tak v oblasti výnosů. Ve vazbě na schválený hospodářský plán, měsíčně pro jednání představenstva kontroluje přiměřenost čerpání nákladů a plnění plánovaných výnosů. O této situaci pravidelně informuje na zasedání představenstva. Ve vazbě na vyvíjející se ekonomickou situaci dle potřeby reaguje na uplatňování úsporných opatření, případně, kdy je to nezbytně nutné navrhuje úpravu výše poplatku správě družstva tak, aby kladné hospodaření správní složky družstva nebylo ztrátové a neohrozilo tak vůči okolí, zejména bankovním domům důvěryhodnost, která je pro případné čerpání úvěrů a dotačních programů nezbytná.

Na svých pravidelných jednáních projednává a dává stanovisko – doporučuje nebo nedoporučuje k uzavření smluvních vztahů přesahující výši pětiset tisíc Kč u jednotlivých akcí, které byly doporučeny technickou komisí ke schválení představenstvu družstva
O své činnosti informuje nejvyšší orgán družstva – Shromáždění delegátů ve zprávě představenstva.

TECHNICKÁ KOMISE
předsedkyně komise: Ing. Miloslava Polášková, členové komise: pan František Zourek, Ing. Zdeněk Tihlařík
Stručný obsah činnosti komise:
Zpracovává návrhy řešení a usnesení pro představenstvo družstva týkající se především stavebně technických požadavků zástupců jednotlivých domů, které družstvo spravuje. Problematiku kterou technická komise řeší je možno rozdělit na stanoviska k požadavkům:
- jednotlivců (pronájmy spol. prostor, odkup spol. prostor apod.),
- společné údržby a efektivních investic týkající se celého domu,
- funkčnosti dodávek energií pro dům, včetně dodávek tepla a teplé vody,
- zpracovávání informací prospěšných pro domy, ve vazbě na možné využití Státních dotací,
- výběr prověřených firem, (formou výběrové komise) zajišťující údržbu a zejména investice většího rozsahu, ze kterých mají samosprávy možnost vybrat vhodného dodavatele.
- atd.
O své činnosti informuje nejvyšší orgán družstva – Shromáždění delegátů ve zprávě představenstva.

BYTOVÁ KOMISE
předseda komise: Dana Novotná, členové komise: Ing. Dana Koutníková, PaedDr. Luděk Huňáček, JUDr. Hana Dolníčková
Stručný obsah činnosti komise:
Projednává a zpracovává veškerou agendu spojenou s členstvím v družstvu a ve vazbě na jednotlivé požadavky předkládá představenstvu návrhy na usnesení.
- kontroluje aktuální seznam nebydlících členů, předložený odd. členských vztahů,
- projednává požadavky na přijetí za člena družstva,
- předkládá rozhodnutí soudu, o zrušení členství apod.,
- rozhodnutí exekutorských úřadů o exekuci na členský podíl k bytu,
- atd.
O své činnosti informuje nejvyšší orgán družstva – Shromáždění delegátů ve zprávě představenstva.

Načítám, čekejte prosím...