Převod bytu do vlastnictví

Člen družstva, který chce si převést byt do vlastnictví člena družstva vyplní předepsaný formulář Dohodu o převodu vlastnictví družstevního bytu  . Vyplněnou dohodu (ve dvojím vyhotovení)  doručí do sídla družstva. Po jejím podpisu oprávněnými zástupci družstva bude jedno vyhotovení smlouvy vráceno zpět členu družstva. Převod bytu bude zrealizován dle termínu uvedeného v této dohodě.

Podmínkou pro převod bytu do vlastnictví je úhrada nesplacené části investičního úvěru (anuity)  poskytnutého bankou. Termíny splátek jsou stanoveny k 30.6. nebo 31.12. příslušného roku.

Dle úvěrových podmínek  banky je nutno při mimořádné splátce úvěru změnit obsah úvěrové smlouvy. K provedení této změny je třeba úhradu nesplaceného investičního úvěru  provést nejpozději do 10.5. (pro splátku úvěru k 30.6.) resp. do 10.11. (pro splátku úvěru k 31.12.).

Uhrazení investičního úvěru se následně promítne do úhrady měsíčního předpisu záloh za služby od počátku pololetí následujícího po zaplacení.

Nedílnou součástí smlouvy o převodu bytu do vlastnictví člena před podáním na katastrální úřad je potvrzení banky o splacení úvěru. Potvrzení banka vystaví družstvu do 2-3 měsíců po skončení pololetí.

Po obdržení potvrzení banky družstvo připraví smlouvu o převodu bytu do vlastnictví člena družstva a smlouvu o zajišťování  správy společných částí domu.

Upozorňujeme proto, že mezi zaplacením investičního úvěru a podpisem smlouvy je časový odstup cca 4 měsíce, se kterým je třeba počítat.

Dále je nutné uhradit náklady spojené s převodem bytu do vlastnictví ve výši 2 000 Kč + platná výše DPH (schváleno usnesením SD ze dne 10.6.1999).

Ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. před převodem bytu do vlastnictví musí být uhrazeny veškeré pohledávky (dlužné nájemné, nedoplatky topné sezóny, dluhy za provedené opravy např. střech, úvěry na regenerace bytových domů apod.).

 

Vyřizuje:

Převody bytů do vlastnictví (dveře č. 63, 1. patro):

Kontakt: 548 424 441, e-mail: prevody@mirsbd.czÚřední hodiny:

Pondělí od 8.00 – 12.00 hod.              13.00 – 16.30 hod.

Středa   od 8.00 – 12.00 hod.              13.00 – 17.30 hod.

Načítám, čekejte prosím...