Převod družstevního podílu

 

Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle stanov může stát členem družstva.

Podle ustanovení § 601 zákona č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy.

Účastníci smlouvy o převodu družstevního podílu tedy musí předložit smlouvu o převodu družstevního podílu (ve trojím vyhotovení) nebo prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření této smlouvy.

Lze využít vzor prohlášení: Prohlášení o převodu družstevního podílu    

Podle čl. 10 odst. 3 stanov družstva musí být podpisy na smlouvě o převodu družstevního podílu a na prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy úředně ověřeny (notářem, obecním úřadem, krajským úřadem, držitelem poštovní licence ...).

Podle ustanovení § 736 odst. 2 zákona o obchodních korporacích převodem družstevního podílu, s nímž byl spojen nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, dochází k převodu nájmu družstevního bytu, anebo převodu práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu včetně všech práv a povinností s tím spojených, a to včetně všech dluhů převodce vůči bytovému družstvu a dluhů bytového družstva vůči převodci, které souvisejí s užíváním družstevního bytu převodcem, anebo s právem na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu za podmínek určených stanovami.

Vzhledem k tomu, že se převádí i veškeré dluhy, je v zájmu účastníků smlouvy, aby si ke smlouvě zajistili potvrzení o tom, zda je uhrazeno nájemné a zálohy na plnění spojená s užíváním bytu (účtárna nájemného – dveře č. 49, 50). Případná dlužná částka může být zaplacena na pokladně družstva (dveře č. 55).

Na základě usnesení představenstva družstva č. 511/03 ze dne 13. 1. 2003 a č. 1071/04 ze dne 19. 7. 2004 činí úhrada za úkony družstva při převodu na přímého příbuzného 1.000,- Kč + DPH (1.210,- Kč), a při převodu členství na ostatní osoby 5.000,- Kč + DPH (6.050,- Kč). Tuto úhradu lze zaplatit na pokladně družstva (dveře č. 55) pouze v hotovosti.

  • Převod mezi příbuznými se dokládá rodnými listy.
  • K ověření totožnosti se předkládají platné občanské průkazy.

Nový nájemce družstevního bytu vyplní evidenční dotazník.

Nájemní smlouva bude připravena k podpisu do 14 dnů od předložení smlouvy o převodu nebo prohlášení o uzavření této smlouvy. Při podpisu je třeba předložit platné občanské průkazy k ověření totožnosti nájemce (společných nájemců).

Pokud se jeden z manželů stane v době trvání manželství členem družstva, je podíl v družstvu součástí společného jmění. To však neplatí, nabyl-li podíl jeden z manželů způsobem podle § 709 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (darem, děděním, odkazem, právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví atd.). Tato skutečnost musí být uvedena ve smlouvě o převodu družstevního podílu nebo v prohlášení o uzavření této smlouvy. I za této situace vzniká společné nájemní právo manželů ze zákona.

Převede-li manžel, který je výlučným členem družstva, bez souhlasu druhého manžela družstevní podíl, s nímž je spojeno společné nájemní právo manželů, v souladu s ustanoveními § 714 a § 474 se může tento manžel dovolat neplatnosti takového jednání (družstvo není účastníkem smlouvy o převodu družstevního podílu, nemůže tedy do těchto vztahů zasahovat; podle ustanovení § 736 odst. 1 zákona o obchodních korporacích nelze převoditelnost družstevního podílu člena bytového družstva omezit ani vyloučit, splňuje-li nabyvatel podmínky stanov pro přijetí za člena bytového družstva).

 

Pro účely platby nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytu prostřednictvím České spořitelny (platba sporožirem) je číslo sběrného účtu družstva 100103701/0800.

 

KONTAKTY:

Oddělení členských a bytových vztahů (dveře č. 46, 1. patro)

Tel. 548424468, 548424435, 548424475

e-mail: clenska@mirsbd.cz

Provozní účtárna (dveře č. 57, 1. patro)

Tel. 548424427,

e-mail: uctarna@mirsbd.cz

Účtárna nájemného (dveře č. 49 a 50, 1. patro)

Tel. 548424436, 548424429, 548424443, 548424431

e-mail: najem@mirsbd.cz

Mzdová účetní (dveře č. 61, 1. patro)

Tel. 548424453

e-mail: pam@mirsbd.cz

Odečty měřidel (dveře č. 16, přízemí)

Tel. 548424458

e-mail: vodomery@mirsbd.cz

Hodiny pro styk s veřejností:

Pondělí      8.00 – 12.00    13.00 – 16.30

Středa        8.00 – 12.00    13.00 – 17.30

 

 

 

Načítám, čekejte prosím...