Stavební úpravy v bytě

Uživatel bytu si nejprve musí vyřídit souhlas správce a spoluvlastníka domu MÍR, stavební bytové družstvo se stavebními úpravami v bytě. Žádost lze podat písemně volnou formou nebo vyplněním formuláře Stavební úpravy v bytě kterou doručí na adresu sídla družstva. V jedné žádosti může být uvedeno více úprav. Žádost bude postoupena k vyřízení na provozní úsek družstva. Odpovědný zaměstnanec zajistí projednání žádosti v technické komisi družstva, případně předloží žádost k projednání v představenstvu družstva. S výsledkem vyřízení žádosti bude žadatel písemně vyrozuměn. Při kladném vyjádření obdrží žadtel souhlas družstva včetně podmínek proveddení. V případě nesouhlasu bude žadateli sdělen důvod nesouhlasného stanoviska. Žádosti družstvo vyřizuje do 20 dnů od podání.

 Dle stanov MÍR, SBD část V. čl. 33 odst. 9 nájemce bytu nesmí provádět stavební úpravy ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu představenstva, a to ani na svůj náklad. V případě porušení této povinnosti je družstvo oprávněno požadovat, aby člen-nájemce provedené úpravy a změny bez odkladu na vlastní náklady odstranil“. Současně dle stanov družstva MÍR, SBD část VI. čl. 44 odst. 2 členové – vlastníci bytů mají stejná práva a povinnosti jako členové-nájemci.

Dříve než stavebník uzavře smlouvu o dílo s firmou, která má oprávnění tyto práce provádět, je nutné získat souhlas družstva jako správce a spoluvlastníka domu. Seznámí se tak dopředu s podmínkami, které se mají dodržet. Doporučujeme kopii souhlasu s podmínkami předat provádějící firmě a požadovat jejich splnění. Stavební dokumentaci a doklady týkající se stavby má stavebník uchovat po celou dobu existence stavby.

Nejčastější stavební úpravy v bytě:

Přestavba bytového jádra

   • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě, včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu a podpisu,
   • vyjádření výboru samosprávy společenství vlastníků (podpis a razítko),
   • 1xstavební dokumentaci - zjednodušená technická zpráva, statický posudek vztaženého k celému domu a výkres původního a nového stavu. Statický posudek bude vypracován oprávněnou osobou - autorizovaným inženýrem,
   • podepsání prohlášení o zajištění přístupu   do instalační šachty na náklady žadatele,
   • úhrada za úkon družstva 363 Kč,
   • výkres bytu je možné vyzvednout  po předchozí domluvě u příslušného technika domu MÍR SBD
   • ukončení prací stavebník písemně oznámí provonímu úseku družstva a předá kopii revizní zprávy elektrického zařízení, protokol o tlakové zkoušce vody, zkoušce těsnosti kanalizace, oprávnění a prohlášení provádějící firmy o provedení dle souhlasu družstva.

Vyřezání nosného panelu

     • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě, včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu a podpisu,
     • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků na žádosti (podpis a razítko),
     • 1x stavební dokumentaci - technická zpráva, statický posudek vztažený k celému domu a výkres původního a nového stavu. Statický posudek bude vypracován aoprávněnou osobou - autorizovaným inženýrem pro statikua dynamiku staveb dle níže uvedeného návrhu,
     • souhlas nadpoloviční většiny nájemců a 75% vlastníků bytů dle spoluvlastnického podílu,
     • seznam vlastníků včetně příslušné formulace na požádání vytiskneme,
     • výkres bytu je možné získat po předchozí domluvě u příslušného technika domu na MÍR SBD,
     • úhrada za úkon družstva 363 Kč,
     • otvor v nosném panelu vyžaduje stavební povolení stavebního úřadu,
     • stavebník požádá stavební úřad o provedení kontrolní prohlídky,
     • stavbu lze užívat jen na základě oznámení stavebnímu úřadu
     • ukončení prací stavebník písemně oznámí provoznímu úseku družstva a předá kopii revizní zprávy elektrického zařízení, oprávnění a prohlášení provádějící firmy o provedení dle souhlasu družstva.

Návrh na dodatečné vyřezání otvorů v nosných panelech musí obsahovat statický posudek v tomto stavebním úřadem požadovaném rozsahu:

 Výsledky stavebně-technického průzkumu

Současný stav objektu, jeho konstrukci v místě a okolí navrhovaného zásahu do nosné konstrukce vč. zjištění případných vad a poruch, zpráva s analýzou zjištěných vad a poruch (jaké se v minulosti prováděly zásahy do nosného konstrukčního systému, které by společně s navrhovanou úpravou mohly mít negativní vliv na únosnost a spolehlivost objektu).

Projektová dokumentace části objektu

Vyjasnění konstrukčního systému bytového domu, označení navrhovaného otvoru včetně vyznačení jednotlivých stěnových a stropních panelů, jejich skladba, rozměry.

Statické posouzení

Statické posouzení a návrh vyztužení otvoru, posouzení zbývající části panelu (stojky). V případě velkého oslabení panelu pod 600 mm šířky (šířka je závislá na zatížení, tj. na situování bytu v objektu) je nutné posoudit zbývající část, která vytváří stojku. V tomto případě spoj s obvodovými panely. Do výpočtu je nutné zahrnout i možnost pootočení takto vzniklé stojky. Statický výpočet bude obsahovat vliv řezání otvoru na stávající nosnou konstrukci objektu.


 Vyřezání nenosného panelu

    • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu a podpisu,
    • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků na žádosti (podpis a razítko),
    • 1x stavební dokumentaci - zjednodušená technická zpráva, statický posudek vztažený k celému domu a výkres původního a nového stavu. Statický posudek bude vypracován oprávněnou osobou -  autorizovaným inženýrem pro statiku a dynamiku staveb,
    • výkres bytu je možné vyzvednout po předchozí domluvě u příslušného technika domu MÍR SBD,
    • úhrada za úkon družstva 363 Kč,
    • vyřezání nenosného panelu nevyžaduje souhlas stavebního úřadu,
    • ukončení prací stavebník písemně oznámí provoznímu úseku a předá kopii revizní zprávy elektrického zařízení, oprávnění a prohlášení provádějící firmy o provedení dle souhlasu družstva.

 Zasklení balkónů, lodžií (bezrámový, rámový systém)

     • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu a podpisu,
     • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků na žádosti (podpis a razítko),
     • v případě probíhajícího zateplení a opravy balkónů (lodžií) lze souhlas vydat až po kolaudaci,
     • v případě opravených (nových) balkónů (lodžií) v záruce doložit souhlas firmy, která opravu provedla, včetně vyjádření, že bude nadále držet záruku dle smlouvy o dílo,
     • souhlas 100% vlastníků bytů, vyžaduje-li stavba stavební povolení,
     • seznam vlastníků včetně příslušné formulace na požádání vytiskneme,
     • ve svislici bytů doporučujeme osazení stejného typu zasklení, v případě změny je třeba doložit 100% vlastníků,
     • upozorňujeme, že bude-li nutné balkon (lodžii) a fasádu opravit, je stavebník povinen na své vlastní náklady provést takové opatření  (demontáž zasklívacího systému), aby bylo možné opravy provácět po celé ploše balkonu (lodžie) a fasády,
     • úhrada za úkon družstva 121Kč,

        Líšeň, Slatina

     • bezrámový systém nevyžaduje povolení stavebního úřadu ÚMČ Brno,
     • bezrámový systém v Líšni vyžaduje doložit družstvu statický posudek,
     • rámový systém vyžaduje stavební povolení včetně souhlasu 100% vlastníků

        Vinohrady, Židenice

     • oba systémy vyžadují stavební povolení včetně souhlasu 100% vlastníků

 Výměna oken

     • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu a podpisu,
     • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků na žádosti (podpis a razítko),
     • úhradu za úkon družstva  121 Kč,
     • výměna oken nevyžaduje souhlas stavebního úřadu,
     • po ukončení žadatel doloží kopii smlouvy o dílo, faktury a doklady o zaplacení.

Výměna vstupních dveří do bytu, topení, instalace soukromé antény, klimatizace

     • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu a podpisu,
     • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků na žádosti (podpis a razítko),
     • výměna topení vyžaduje souhlas energetika družstva a 75% vlastníků bytů v domě,
     • instalace antény vyžaduje souhlas elektrotechnika družstva a 75% vlastníků bytů v domě,
     • instalace klimatizace vyžaduje technický popis montáže a souhlas 75% vlastníků včetně sousedů 
     • instalace klimatizace v Líšni vyžaduje i povolení stavebního úřadu (souhlas hygieny, hasičů, projekt)
     • seznam vlastníků vč. příslušné formulace na požádání vytiskneme,
     • v případě zásahu do opravené fasády (střechy) v záruce doložit souhlas firmy, která opravu provedla, včetně vyjádření, že bude nadále držet záruku dle smlouvy o dílo,
     • úhrada za úkon družstva 121Kč.

Rekonstrukce elektroinstalace

     • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu a podpisu,
     • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků na žádosti (podpis a razítko),
     • nová elektroinstalacepůvodně vedená v panelu bude na panelu např. v lištách, v podlahové mazanině, v SDKpohledu
     • případné povolení provedení elektrodrážek v panelu je podmíněno statickým posudkem,
     • rekonstrukci elektroinstalace doporučujeme provést dle projektu, který navrhne oprávněná osoba s ohledem na množství spotřebičů počet zásuvek, vedení kabelů, kudy projdou nosným panelem, světla, zásuvkový okruh, podlahové lišty (+ sloupek a rozvod) a jaké stavební úpravy z toho vyplynou (drážky, prostupy panelem…). K navrženým stavebním úpravám se vyjádří statik a provádějící firma to potvrdí,
     • práce se nemůže provádět „co nejjednodušším způsobem“. Vrtačka s příklepem nebo bourací kladivo nelze použít, práce se musí provést „s citem“, šetrně,
     • nemůže se prořezat výztuž železobetonového panelu,
     • po provedení žadatel předloží kopii revizní zprávy elektrického zařízení.

Výměna kuchyňské linky, digestoře, sporáku, sanitárních předmětů bez zásahu do stávající konstrukce bytového jádra, podlahy, obklady, dlažba

     • žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu a podpisu,
     • vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků na žádosti (podpis a razítko),
     • výměna plynového sporáku (elektrického vařiče) za elektrický sporák (indukční desku) se zvýšením příkonu elektřiny vyžaduje souhlas elektrotechnika družstva,
     • zvýšení příkonu povolujeme jen v domech s provedenou rekonstrukcí elektroinstalace ve společných částech domu.

 

Vyřizuje:

Technicko administrativní zaměstnanec (dveře č. 19, přízemí):

Kontakt: 548 424 415, e-mail: provoz@mirsbd.czÚřední hodiny:

Pondělí od 8.00–12.00 hod.                13.00–16.30 hod.

Středa   od 8.00–12.00 hod.                13.00–17.30 hod.

 

Načítám, čekejte prosím...